פיתוח כלכלי- תיירותי בפארק שקמה

בקשה לקבלת רעיונות לפיתוח מיזמים עסקיים / תיירותיים במרחב השקמה


מנהלת השקמה מעוניינת לקדם פרויקטים ומיזמים עסקיים/ תיירותיים באזור "מרחב שקמה"

 

לפיכך המנהלת מזמינה לקבל מידע מיזמים בכל הנוגע להקמתם של מיזמים עסקיים לתיירות במרחב השקמה.


תכנית האב לתיירות של פארק השקמה מצויה בהליך סטטוטורי מתקדם וצפויה להפוך לתכנית אב מאושרת כנספח של תכנית התמ"מ-שקמה: 43/14/4 .

בקשה זו פתוחה משך שלושה חודשים מיום פרסומה.

 

שאלות הבהרה יש להגיש בכתב למר דני גור במייל: gurdanny1@gmail.com .